Právo stavby

Právo stavby zatěžuje pozemek ve prospěch stavby jiné osoby. Právo stavby na pozemku vznikne nejčastěji na základě smlouvya bude zapsáno v katastru nemovitostí. Každý má tak možnost poznat, zda je určitý pozemek zatížen právem stavby, komu toto právo svědčí, a ve sbírce listin zjistit, jaká práva a povinnosti si strany ve smlouvě ujednaly.

Právo stavby lze zřídit jen na dobu určitou, a to maximálně na devadesát devět let. Z katastru každý pozná,kdy právo stavby vzniklo a kdy skončí. Z toho, že právo stavby je věcí, vyplývají následující skutečnosti: právo stavby mohu prodat, darovat či s ním jinak nakládat.

Můžete je dát do zástavy, pronajmout nebo k němu zřídit služebnost. V tomto ohledu je samozřejmě důležitá smlouva, v níž může vlastník pozemku dohodnout určitá omezení (třeba to, že k zastavení práva stavby může dojít jen s jeho souhlasem). Samotný zákoník stanoví oběma stranám vzájemné předkupní právo – kdyby chtěl stavebník právo stavby převést na někoho jiného, musel by je nejdříve nabídnout k předkoupení vlastníkovi pozemku; to samé platí pro vlastníka pozemku.

Nedohodnou-li se vlastník pozemku a stavebník jinak, zákoník předpokládá, že po zániku práva stavby zůstane stavba zachována a stane se součástí pozemku. Připadne tak do vlastnictví vlastníkovi pozemku. Stavebníkovi náleží při zániku tohoto práva polovina aktuální tržní ceny stavby, ale i v tomto případě to bude především na základě domluvě obou stran. Mohou si sjednat i to, že právo stavby potrvá celých devadesát devět leta pak stavba připadnedo vlastnictví stavebníka.

Příklad číslo 1
Hledáte pozemek pro malý obchůdek u frekventované silnice. Nepodařilo se vám ovšem sehnat žádného vlastníka, který by chtěl svůj pozemek na takovém místě prodat. Domluvíte se proto s majitelem jednoho pozemku, který chce pozemek pronajmout, že na základě desetiletého práva stavby povolí,abyste na pozemku vybudovali malý obchod.

Příklad číslo 2
Vlastníte krásný pozemek u jedné z největších přehradních nádrží.Nedávno obec vybudovala na břehu sousedícím s vaším pozemkem veřejnou pláž. Tímto se stalo z vašeho pozemku ideální místo na vybudování hotelu. Vy ale nechcete opustit svoje zaměstnání a vrhnout se do oboru ubytovacích a stravovacích služeb. Zároveň si však uvědomujete, že nechat ladem tak velkou příležitost by byla velká škoda.Můžete se dohodnout např. se svým známým na právu stavby na 35 let s obsahem, že známý vybuduje na vašem pozemku malý hotel, který bude 35let provozovat, vydělá na něj a pak právo na něj zanikne, stavba připadne vám a vy za ni zaplatíte podle dohody čtvrtinu její tržní ceny.

Možná vás napadne, že by se uvedené příklady daly řešit nájemní smlouvou. V případě,že byste chtěli právo stavby zřídit,se vůbec nenechte podobným argumentem přemlouvat. Vaše postavení, ať už budete vlastníkem pozemku, nebo stavebníkem, bude o práva stavby mnohem silnější. Zatímco u práva by šlo pouze o smlouvu, kterou lze snadněji vypovědět, právo stavby je – jak již bylo řečeno – samostatnou věcí, a to dokonce nemovitou, takže bude evidováno v katastru nemovitostí.

Compare